அறிவகம் புதிய இணையதளம்

Thursday, November 28, 2019

Arivakam அறிவகம்: அணு உடைப்பு - அடிப்படை வேதியியல் 3

Arivakam அறிவகம்: அணு உடைப்பு - அடிப்படை வேதியியல் 3: பொருட்களை மூலக்கூறு நிலையில் இருந்து தனிம நிலைக்கு உடைத்து விடலாம். ஆனால் தனிம நிலையில் உள்ள பொருட்களை அணுநிலைக்கு உடைப்பது செயற்கையாக இயலா...

1 comment: